สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา บริหารหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาศึกษาทั่วไป สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับการศึกษาทุกช่วงวัย ทั้งด้านภาษาและการพัฒนา อาชีพ สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการและการจัดการการศึกษาร่วมกัน พัฒนากําลังคนเพื่อเตรียมความพร้อม ในรูปแบบ Re-Skill, Up-Skill, New-Skill ตามนโยบายของประเทศ Digital Literacy และ Language Literacy การจัดการศึกษาในลักษณะระบบคลังหน่วยกิต กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง การจัดทําฐานข้อมูลหน่วยงานของภาคีเครือข่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

      ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ นำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาประยุกต์ในงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นไทยของภาคตะวันออก การบริหารและจัดองค์กรที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาบุคลากร

         สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับการศึกษาทุกช่วงวัย

       – จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนองยุทธศาสตร์แห่งชาติ

       – พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

       – พัฒนากำลังคนเพื่อเตรียมความพร้อมในรูปแบบ Re Skill , Up Skill , New Skill