หน่วยงานภายใน

 1. งานบริหารงานทั่วไป

 2. โรงเรียนฝึกหัดครูและผู้บริหารการศึกษา

 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก

 4. สำนักวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  4.1  ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป

  4.2  ศูนย์ภาษา

  4.3  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

 5. สำนักความเชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 6. สำนักสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นานาชาติ

 7. สำนักความเชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพองค์รวม