1. ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป

         มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้นักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ ทันสมัย และมีรายวิซาเลือกที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์มทร.ตะวันออก (บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัย พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ โดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและกำกับดูแลคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากรในศูนย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาในทุกด้านอย่างยั่งยืนดำเนินการให้การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

2. ศูนย์ภาษา

        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจและเหมาะสมกับระดับความรู้ด้านภาษาของตนเอง นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาการเรียนรู้ภาษาแบบกลุ่มหรือส่วนบุคคลโดยคณาจารย์ภายใน และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอีกทั้งยังช่วยนักศึกษากำหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้บริการด้านวิชาการ ให้บริการทดสอบทั่วไปหรือคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นศูนย์กลางประสานงานการให้บริการทางด้านการแปลและการล่ามภาษาต่างๆ  จัดการอบรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลและการล่าม มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเชิงวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่าม สร้างเครือข่ายกับศูนย์การแปลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม และผลิตผลงานวิจัยและวิชาการตลอดจนจัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาการแปลและล่าม ให้บริการรับรองเอกสารการแปล สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาคณาอาจารย์บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทย และเจ้าของภาษา เป็นศูนย์การเรียนรู้และทดสอบภาษาที่เป็นมาตรฐานสากล

 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

         มีภาระหน้าที่ ให้บริการความรู้และวิทยาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และสังคม จัดงานบริการวิชาการที่ได้รับค่าบริการที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการให้บริการดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการหรือมหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน(Hybrid Education) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในลักษณะบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย พัฒนาความเป็นไปได้ของการใช้งานเชิงพาณิชย์ นำความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีไปใช้ในการบริการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคมและประเทศชาติ จัดกิจกรรม จัดการให้บริการวิชาการ การวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการ Reskil/Upskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านการเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและ ความเสมอภาคทางสังคม