ข่าวสารประจำสถาบัน

Uncategorized

เปิดรับสมัคร ฝึกอบรม Online “นักคัดนักตัดทุเรียน”

Uncategorized

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.21] ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ชวนกันมานั่งคุย…
Uncategorized

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สมัครเรียน  คลิ…
Uncategorized
Bachelor of Management Program in International Airline Business
Uncategorized
Higher Education Sandbox หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ
Uncategorized
ประชุมแนวทางการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1/ 2566
Uncategorized
ผลการพิจารณาข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ 2566
Uncategorized
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ