โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

    มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งทดลองศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นแหล่งทดลองศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริการวิชาการที่เน้นการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พัฒนาระบบการศึกษาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลักสูตรการศึกษาศาสตร์และบัณฑิตศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงที่ประสบผลสำเร็จ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้จากงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นให้กับสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการวิชาการทางการศึกษา แก่บุคลากรทางการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้วิจัยเป็นฐาน