โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมผลิตบัณฑิตและเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ ดำเนินการวิจัยสาธารณะทางด้านการศึกษาที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งผลไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลักสูตรการศึกษาศาสตร์และบัณฑิตศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงที่ประสบผลสำเร็จ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้จากงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นให้กับสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการวิชาการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน