รายงานการวิจัย ดิจิทัลแพลตฟอรม สําหรับการทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

โครงการวิจัยการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                      ดาวน์โหลด

โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต

                      ดาวน์โหลด

โครงการศึกษาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานฟื้นฟูสุขภาพ

                      ดาวน์โหลด