สำนักความเชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพองค์รวม ( School of Holistic Health Care)

     มีภาระหน้าที่ จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพองค์รวมอาทิเช่น ทางด้านร่างกาย จิตใจ โดยผ่านกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค ฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย และกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งและความพร้อมของประชาชนในการรับมือโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อและภัยพิบัติ ในส่วนของด้านสังคมส นับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของทุกคน ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินการ และการให้ความเท่าเทียมด้านสิทธิประโยชน์แก่ชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม