งานแผนและยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติงานราชการ 2566        ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาสถาบัน 2566              ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ 2567              ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาสถาบัน 2567              ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลังสถาบัน 2567        ดาวน์โหลด