โครงการอบรม ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นพื้นฐาน (พาร์ท1)

โดย อาจารย์ใหม่ วิทยากร

โครงการอบรม ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นพื้นฐาน (พาร์ท2)

โดยอาจารย์ใหม่ วิทยากร

โครงการอบรม การเลือกและใช้งานโซล่าเซลล์เบื้องต้น โดย อาจารย์ นิสิต ภูครองตา และ น.ส.ศรีกุลณัฐ นิลโนรี (พาร์ท 1)

โครงการอบรม การเลือกและใช้งานโซล่าเซลล์เบื้องต้น โดย อาจารย์ นิสิต ภูครองตา และ น.ส.ศรีกุลณัฐ นิลโนรี (พาร์ท 2)

โครงการอบรมเสริมดวงด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย โดย หมอหนึ่งโฮโร
(พาร์ท 1)

โครงการอบรมเสริมดวงด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย โดย หมอหนึ่งโฮโร
(พาร์ท 2)

การอบรมการใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21