สำนักสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นานาชาติ ( School of International Modern Architecture)

    มีภาระหน้าที่จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นสถาปัตยกรรมนานาชาติสมัยใหม่ รวมถึงหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์ทางการออกแบบกายภาพด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง การออกแบบภายใน การจัดภูมิทัศน์และการวางผังเมือง ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมประโยชน์การใช้สอยที่ดีที่สุดแก่เจ้าของงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงด้านการวางแผนและเคหการอีกด้วย