นางสาววีณัฐกานต์  รัตนธีรวงศ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวสุชีรา  สายะรัตนชัย
รองผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวกัลยาณี  มิ่งเจริญพร
รองผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวชิสาพัชร์  จันทร์เพ็ง
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวกาญจนารัตน์  สุดชุมแพ
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นายแบงค์  มาประชา
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวแรมจันทร์  คำแก้ว
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐฐาวดี  จันวะโร
พนักงานวิชาชีพ

นางสาวสยุมพร  บุญเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลรัศม์  ธีราศิริโรจน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา