สำนักความเชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( School of Cyber Security Expertise)

       มีภาระหน้าที่ จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ประยุกต์ในงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม รวมถึงเสนอนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมทั้งประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตลอดจนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ควบคุมหรือกำกับดูแล บุคลากรให้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562