พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548            ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559                                 ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551                                 ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547                                 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง จัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (ยกเลิก)          ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง จัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)   ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565   ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ฉบับที่ 3) (ยกเลิก) ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารงานสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2566        ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565        ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรระยะสั้น)      ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ  พ.ศ. 2566    ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต     ดาวน์โหลด 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฉบับที่ 2    ดาวน์โหลด

 

คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                            ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                        ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เพิ่มเติม)         ดาวน์โหลด

คำสั่งให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต             ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต             ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต  พ.ศ. 2563                                       ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2566                   ดาวน์โหลด