วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะรักษาราชการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ รองศาสตราจารย์.น.สพ.ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งและบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ต่อไป

About admin iill