โรงเรียนฝึกหัดครูและผู้บริหารการศึกษา

      มีภาระหน้าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้สอดคล้องตามความต้องการของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา นำองค์ความรู้ด้านการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มาประยุกต์ในงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นไทยของภาคตะวันออก และมีมาตรฐานสากล บริหารและจัดการองค์กรที่ดี โดยยืดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อความต้องการในด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษาทุกระดับ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติได้สอดคล้องตามความต้องการของสังคมและสถานศึกษาทุกระดับตามมาตรฐานสากล และยกระดับสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ